Utbildning

Utbildning

Vi erbjuder olika typer av utbildning, båda på vår depå i Märsta samt på plats om så önskas*

Vi använder oss utav ett utbildningsföretag som är auktoriserade av LUR, TYA, BYN med flera de är även ackrediterade av ID06 vilket innebär att du mot en mindra avgift kan ladda upp din utbildning på ID06.

Saknar du en typ utbildning eller vill du ha en utbildning på annat språk? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §)

 Länk: Arbetsmiljölagen

*minimumantal deltagare, extra kostnad kan tillkomma

 

Liftutbildning Enligt LLP

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS-ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare). Liftläroplanen LLP är utformad efter denna standard.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-lyftanordningar-och-lyftredskap-afs-20066-foreskrifter/

 

Krav öppen kurs

God förståelse i svenska språket.

Kursmål

Utbildningen mobila arbetsplattformar syftar till att den som går kursen blir en säker och effektiv lift-förare. Liftutbildningen består av lika delar teori och praktiska övningar och omfattar områden som arbetsmiljölagen, olika typer av arbetsplattformar, konstruktion, skötsel och daglig tillsyn samt säkerhetsbestämmelser. Målet med utbildningen i mobila arbetsplattformar är att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker materialhantering samt att minska personskadorna och att öka kostnadseffektiviteten för ditt företag.

Teori & praktik – Liftutbildning

 • Arbetsmiljölagen, trafiklagstiftning, arbetsskydd och interna regler
 • Lifttyper och kranens konstruktion
 • Ergonomi, arbetssätt och daglig tillsyn
 • Material- och godshantering
 • Manöverorgan, symboler och förarplats
 • Teoretiskt slutprov. Ur den praktiska delen
 • Övningskörning
 • Daglig tillsyn
 • Praktiskt slutprov

Ur den praktiska delen

 • Övningskörning
 • Daglig tillsyn
 • Praktiskt slutprov

Omfattning – Grundutbildningen

Heldags lift-utbildning. Kurstiden fördelas lika mellan en teoretisk del, som avslutas med skriftligt slutprov och praktiska övningar. Allt i enlighet med Liftutbildningsrådets liftläroplan (LLP).

Repetitionsutbildningen, lift

Uppfräschning av kunskaper från tidigare utbildning i lift, genomgång av nyheter inom området, erfarenhetsutbyte om inträffade tillbud/olyckor samt genomgång av ett antal vanliga olycksscenarier inklusive diskussion. Kurslängd ca 6 timmar. Avslutas med teoretiska och praktiska prov.

 

Truckförarutbildning

Kursen omfattar 1 – 5 dagar. Tidsåtgången för den enskilde eleven varierar beroende på tidigare erfarenhet, gruppens storlek och tillgång på truckar.

Allmänt om utbildningen

Kursen följer den läroplan (TLP10) som fastställts av arbetsmarknadens parter. Kursens övergripande syfte är att utbilda deltagaren till en säker truckförare. Efter avslutad kurs med godkända resultat erhålls TYAs utbildningsintyg.

Innehåll

 • Risker- och säkerhetsbestämmelser
 • Trafikbestämmelser
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
 • Truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna
 • Hantering av farligt gods
 • Säkerhetskontroll och daglig tillsyn
 • Ett ergonomiskt arbetssätt
 • Material- och godshantering

   

Maskinförarutbildning

 • Hjullastare (Godshantering/anläggning)
 • Grävmaskin/Grävlastare
 • Teleskoplastare
 • Mobilkran
 • Väghyvel
 • Fordonsmonterad kran (Under och över 18 m)

Allmänt om utbildningen 

Kursens övergripande syfte är att utbilda deltagaren till en säker maskinförare. För maskinförare inom Transportbranschen (TYA) fordras yrkesbevis. Efter avslutad kurs med godkända resultat erhålls utbildningsbok.

Kompetensprov för YB (Yrkesbevis)
För YB avläggs kompetensprov. Provet omfattar både teori och praktik och kräver minst 30 mån (TYA)

Utfärdande av utbildningsintyg

Om tillräcklig erfarenhet saknas genomgås utbildning för utbildningsintyg genom TYA utbildning för utbildningsintyg. Tidsåtgången varierar beroende på tidigare erfarenhet samt handlag för maskiner. Tidsåtgången fastställs via en introduktionsdag.

  

Heta arbeten

Utbildningen Heta arbeten behövs om du är i en arbetsmiljö innehållande verktyg som alstrar värme eller avger gnistor så är säkerhet a och o. En felaktig användning av dessa verktyg kan leda till oönskad värmeutveckling som i värsta fall resulterar i en brand. För att hantera denna arbetsmiljö på bästa sätt ska du gå denna kurs.

Heta arbeten öppen kurs

Öppna kurser hålls i Stockholm och pågår i 7×40 minuter. För att kunna gå kursen krävs god förståelse i antingen svenska eller engelska.

Pris för öppen kurs ärexkl. moms. I priset ingår kursliteratur samt brandskyddsföreingens certifieringsavgift.

Företagsutbildning

Vi utför utbildningar på ditt företag.  Utbildningen kan hållas i svenska eller engelska, till övriga språk kan tolk ordnas. Kurslitteratur finns tillgängligt på Svenska, Engelska, Tyska, Polska och Ryska.

Kontakta oss för priser.

 

Vem ska gå kursen Heta arbeten?

Kursen riktar sig till dig som hanterar värmealstrande verktyg i arbetet. Exempel på sådana verktyg kan vara svetsinstrument, vinkelslip eller arbeten med snabbroterande verktyg.

Varför ska du gå denna kurs?

Heta arbeten är en kurs framtagen av Brandskyddsföreningen för att förhöja säkerheten för den som arbetar med brandfarliga verktyg. Konceptet har visat sig framgångsrikt och olyckorna är idag avsevärt färre.

Kursmål

Att erhålla fördjupad kunskap för att kunna förebygga brand och förstå nödvändigheten av att tillämpa säkerhetsreglerna. Att bli medveten om vilket ansvar du har. Efter avslutad kurs får du ett certifikat som intygar att du har tagit del av detta.

Kursinnehåll

 • Lagar och regler
 • Organisation och ansvar för delaktiga
 • Säkerhetsregler
 • Förebyggande brandskydd
 • Släckövning, släckmedel och släckutrustning
 • Brandfarlig vara samt EX-miljö

Certifikat

Efter godkänt teoriprov erhålles ett certifikat, provet görs i en smartphone eller dator. Under certifikatets giltighetstid är ni behörig i 5 år under som tillståndsansvarig, hetarbetare och brandvakt.

Utbildare

Certifierade utbildare från Brandskyddsföreningen

 

Fallskyddsutbildning grund

 • Öppen fallskyddskurs halvdag i Märsta
 • Pris /deltagare.
 • Angivna priser är exklusive moms.

Krav öppen kurs

God förståelse i svenska språket.

Allmänt om fallskyddsutbildningen

Fallolyckor är i särklass en av de vanligaste olyckorna på arbetsplatser i Sverige. Denna typ av olycka leder oftast till mycket allvarliga konsekvenser. Utbildningen i fallskydd ger dig kunskaper om hur du undviker fallolyckor på din arbetsplats.

Vad säger lagen om fallskydd

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:3 Föreskrift om användning av personlig fallskyddsutrustning, Arbetsmiljölagen samt CE-godkännanden säger att arbetsgivare skall ombesörja att fallskyddslösningar finns på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger.

Innehåll och genomförande

 • Introduktion om fallskydd
 • Grundläggande lagar
 • Vad händer vid ett fall?
 • Förebyggande åtgärder
 • Produktkategorier
 • Prova utrustning
 • Arbetsplanering
 • Räddningsplan
 • Praktiska övningar i fallskydd
 • Skötsel, förvaring och underhåll
 • Egen kontroll och tillsyn
 • Teoretiskt prov

 

 Andra utbildningar

Andra utbildningar vi kan erbjuda, kontakta oss för pris och bokning

Maskiner/säkerhet

 • Maskinförarutbildning
 • Motorkap – grundutbildning i handhavande
 • Liftutbildning – Saxlift/Bomlift
 • Traversförarutbildning
 • Truckförarutbildning
 • Fallskyddsutbildning – grund
 • Fallskyddsutbildning med evakuering & räddning
 • Fallskyddsutbildning och skotta säkert
 • Skotta säkert
 • Säkra Lyft
 • Allmän ställningsutbildning – upp till 9 meter
 • Motorsågsutbildning A
 • Motorsågsutbildning A och B – trädfällning

Brand/El

 • Heta arbeten
 • Anläggningsskötare – helautomatiskt brandlarm
 • Anläggningsskötare – sprinkler
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Skötselföreskrifter med ESA
 • NYA Elsäkerhetslagen 2017

Sanering

 • Asbestsanering
 • PCB-sanering
 • Härdplastutbildning – Kemiska arbetsmiljörisker

Transport

 • Arbete på väg, nivå 1 & 2
 • Arbete på väg 3 A, utmärkningsansvarig
 • Arbete på väg 3 B, vakt/lots
 • Första hjälpen på väg, HLR, krisstöd och brandutbildning
 • Miljö på väg
 • ADR 1.3

För chefer

 • Byggarbetsmiljösamordnare BAS U och BAS P
 • Arbetsmiljö för chefer
 • Presentationsteknik – Konsten att hålla föredrag

Övrigt

 • Grundläggande första hjälpen med HLR
 • Bättre arbetsmiljö BAM
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

Allmänna villkor

Avbokning

Vill du avboka en eller flera platser så skall detta göras senast 7 arbetsdagar innan kursens start. Infinner sig inte anmäld deltagare vid kursens start kommer en avgift att debiteras på 50% av kursavgiften. Undantag kan göras t.ex. vid akut sjukdom.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att 5 arbetsdagar innan kursens start ställa in eller senarelägga den om deltagarantalet blir för lågt. Skulle instruktören akut insjukna och en behörig ersättare inte finns att tillgå kommer kursen att senareläggas.

 

GDPR

Den 25 maj 2018 börjar en ny lag, GDPR att gälla. Det är en gemensam lag som skall göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL), som har varit en svensk lag sedan 1988. Med GDPR måste alla organisationer ha ett större ansvar på att ha kontroll på sina kunders uppgifter. Läs mer här: Datainspektionen

JA kompetens AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar till oss som kund och dessa behandlas av oss för att kunna administrera individer som genomfört en utbildning hos oss privat eller som företag, samt i marknadsföringssyfte om du anmält dig till nyhetsbrev. JA kompetens AB lämnar ej ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part annat än de som nämns i texten nedan.

 

Vad menas med personuppgifter?

Med personuppgifter menas information som kan knytas till en enskild person. 

Vilka uppgifter samlar vi in?

De uppgifter vi hanterar är de uppgifter vi får i samband med bokning av utbildning, kontakt vid rådgivning kring utbildning, anmälan till våra Nyhetsbrev eller andra kampanjer när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss för ytterligare kontakt.

Vi behandlar personuppgifter, dvs. namn, befattning, epost, telefonnummer och e-postadress på tidigare deltagande eller . Om utbildningen kräver hanteras också personnummer och ev. hemadress beroende vilken utbildning som regleras 
Om kunden väljer att betala mot faktura lagras även personnummer. Vi lagrar dina uppgifter vid köp i 7 år på grund av bokföringslagen.

Hur länge dina uppgifter sparas

JA kompetens följer de tidsangivelser för sparande som GDPR anger och bevaras endast så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Utöver det kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter.

Kontaktformulär/e-post

Rutiner för återkommande radering av e-post och inkommande e-post från kontaktformulär. Personuppgifter behandlas så länge de behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen. JA kompetens lagrar bara e-post som verkligen behövs för att uppfylla ändamålen och raderar resten. JA kompetens raderar sparad e-post när ändamålen är uppfyllda.

Vilka uppgifter delas?

Nedan kan du hitta en redogörelse för vilka bolag vi delar information med samt varför vi gör det.
JA kompetens använder sig av tredjepartsaktörer som hjälper oss både i leverans av tjänster såsom certifieringar, men också i sammanhang av marknadsföring och samarbeten vid utbildningar. När vi delar dina uppgifter med tredje part har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter utan ditt samtycke och vi verkar aktivt för att dina kontaktuppgifter inte skall användas i massmarknadsföring.

Rätten att bli glömd

Du har när som helst rätt att raderas ur systemen (med vissa begränsningar, som bokföringslagen). 

Ta del av lagrad information

Du har rätt att få ett utdrag av all information som vi har om dig hos oss.

Utbildningsbevis

Gällande utbildningsbevis samt för att ta reda på vilken kurs man gått hos har JA kompetens sedan 2012 sparat personuppgifter (namn och personnummer) för alla kursdeltagare för att kunna ge våra kunder möjlighet att få nya utbildningsbevis i de fall där dessa gått sönder, tappats bort eller uppdaterats med nya behörigheter.Dessa personuppgifter sparas både digitalt och i ett låst fysiskt arkiv dit endast administrativ personal har tillträde.De digitala uppgifterna finns i s k SQL-databaser som endast administrativ personal har tillgång till.JA kompetens garanterar att dessa uppgifter aldrig lämnas ut till tredje part.Deltagare som gått utbildning hos oss kan alltid begära att deras uppgifter tas bort. Emellertid ska de då vara medvetna om att JA kompetens inte längre kan tillmötesgå en begäran om nytt utbildningsbevis. 

Genom att fortsätta på denna sida godkänner du användningen av cookies. Läs mer om hur vi hanterar informationen i vår privacy policy
Jag accepterar